Kuivaniemen osakaskunta

Kuivajoen vesistöalue ulottuu Iin, Simon, Ranuan ja Pudasjärven kuntien alueille. Kuivajoki laskee Perämereen Kuivaniemen taajaman kohdalla. Kuivajoki laskee Oijärvestä (21,6 km2) Perämereen. Vesistöalueen pinta-ala on 1 356 km2 ja järvisyys 2,7 %. Kuivajoen pituus Oijärvestä mereen on noin 40 km. Vesistöalue on suojeltu koskiensuojelulailla.

Kuivajoen tärkeimmät sivu-uomat ovat Kivijoki (laskee Oijärveen) sekä Hamarinjoki ja Luujoki. Sivu-uomista huomattavin on Kivijoki. Sen valuma-alueen pinta-ala on 570 km2 ja järvisyys 1,4 %. Kivijoki alkaa Ranuan Kivijärvestä ja siihen laskee lukuisia pienempiä jokia. Hamarinjoen valuma-alueen pinta-ala on 197,6 km2ja Luujoen 127 km2. Luujoki laskee Kuivajokeen 12 km ja Hamarinjoki noin 35 km etäisyydellä rannikosta.  Kuivajoen alaosalla ja edustan merialueella kalastusasioita hoitaa Kuivaniemen osakaskunta, Kuivaniemen keskiosalla Kuivajoki ry.

Oijärvi on Kuivajoen alkulähde. Järven  pinta-ala on noin 2.000 hehtaaria ja järvi on noin 12 kilometriä pitkä. Järven puolessa välissä sijaitsee Järvisilta, jonka molemmin puolin on laajaa järveä.  Oijärveen laskee Kivijoki ja useita pienempiä ojia.  Oijärvi on matala, keskisyvyys on vähäinen. Järven eteläosaan on muodostettu Natura 2000 -alueisiin kuuluva noin 640 hehtaarin laajuinen yksityinen suojelualue. Oijärvellä on useita vesialueen omistajia. Alueen kalastusksesta ja metsästyksestä päättää kuitenkin lähes koko järveä kattavasti Oijärven kalastusyhdistys ry.

Särkijärvi pinta-ala:  Vesiala n. 216 ha, rantaviivaa 7,4 km, laskee Särkiojaa pitkin Hamarijokeen ja edelleen Kuivajokeen.  Vesialueesta omistaa metsähallitus 180 ha, Särkijärven osakaskunta.  Metsähallitus on vuokrannut kalastusoikeudet Särkijärven osakaskunnalle. . Järvityyppinä Särkijärvi on harvinainen Pohjois-Pohjanmaalla, järvellä on tärkeä merkitys, virkistyskäytön ja vapaa-ajan kalastuksen kannalta

Kuivaniemen osakaskunta   

kuivaniemenosuuskunta.fi